حسین مرعشی: دولت رئیسی صورت مساله معیشت و سفره را پاک کرد
حسین مرعشی: دولت رئیسی صورت مساله معیشت و سفره را پاک کرد

حسین مرعشی: دولت رئیسی صورت مساله معیشت و سفره را پاک کرد سید حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی:الان کسانی بر سر کار هستند که مدعی بودند می‌توانند مشکلات کشور را بدون حل مسائل خارجی حل کنند و سفره‌های مردم را رنگین کنند اما صورت مساله سفره را پاک کرده‌اند. کشور به افرادی نیاز دارد […]

حسین مرعشی: دولت رئیسی صورت مساله معیشت و سفره را پاک کرد

سید حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی:الان کسانی بر سر کار هستند که مدعی بودند می‌توانند مشکلات کشور را بدون حل مسائل خارجی حل کنند و سفره‌های مردم را رنگین کنند اما صورت مساله سفره را پاک کرده‌اند.

کشور به افرادی نیاز دارد که باور داشته باشند همه اندیشه‌ها باید در مسائل کشور مداخله کنند و حذف اندیشه‌ها و سلیقه‌های دیگر نه ممکن است و نه مطلوب.