حضور حسن روحانی در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی
حضور حسن روحانی در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی

حضور حسن روحانی در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی

حضور حسن روحانی در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی