حضور سید محمد خاتمی و علی اکبر ناطق نوری در مراسم بزرگداشت همسر شهید مطهری در تهران
حضور سید محمد خاتمی و علی اکبر ناطق نوری در مراسم بزرگداشت همسر شهید مطهری در تهران

حضور سید محمد خاتمی و علی اکبر ناطق نوری در مراسم بزرگداشت همسر شهید مطهری در تهران

حضور سید محمد خاتمی و علی اکبر ناطق نوری در مراسم بزرگداشت همسر شهید مطهری در تهران