حمله لفظی ترامپ به خبرنگار در کنفرانس خبری
حمله لفظی ترامپ به خبرنگار در کنفرانس خبری

حمله لفظی ترامپ به خبرنگار در کنفرانس خبری 🔸خبرنگار: جهت روشن شدن{افکار عمومی} اگر کالج الکترال به بایدن رای دهند آیا {شکست} را قبول می‌کنید؟🔹ترامپ: اگر آنها چنین کاری کنند، قطعا اشتباه کرده‌اند چراکه این انتخابات تقلبی بود.🔸خبرنگار: آیا شما {قبول می‌کنید}؟🔹ترامپ: شما گفتید،منم گفتم،این انتخابات {سراسر}یک تقلب بود….. نه، من هرگز قبول نمی‌کنم.🔸خبرنگار: شما […]

حمله لفظی ترامپ به خبرنگار در کنفرانس خبری

🔸خبرنگار: جهت روشن شدن{افکار عمومی} اگر کالج الکترال به بایدن رای دهند آیا {شکست} را قبول می‌کنید؟
🔹ترامپ: اگر آنها چنین کاری کنند، قطعا اشتباه کرده‌اند چراکه این انتخابات تقلبی بود.
🔸خبرنگار: آیا شما {قبول می‌کنید}؟
🔹ترامپ: شما گفتید،منم گفتم،این انتخابات {سراسر}یک تقلب بود….. نه، من هرگز قبول نمی‌کنم.
🔸خبرنگار: شما قبول نمی‌کنید؟
🔹ترامپ: من فکر می‌کنم این یک احتمال است. آنها سعی خواهند کرد..، ببین، بین شما مردم
🔸خبرنگار:{سعی کرد چیزی بگوید}
🔹ترامپ: با من این طور صحبت نکن.
🔸خبرنگار: ببخشید قربان
🔹ترامپ: شما عددی نیستید{که من بخواهم با شما حرف بزنم}. با من اینطور صحبت نکن. من رئیس جمهور ایالات متحده هستم.هرگز با یک رئیس جمهور اینطور صحبت نکنید.
🔸خبرنگار: من فقط پرسیدم.{کاری نکردم}
🔹ترامپ: بسیار خوب.یک سوال دیگر
🔸خبرنگار بعدی: اگر کالج الکترال رئیس جمهور منتخب،بایدن را انتخاب کنند، شما این ساختمان{کاخ سفید} را ترک نخواهید کرد؟
🔹ترامپ: قطعا{ترک} خواهم کرد. و شما آن را می‌دانید. اما فکر می‌کنم از الان تا ۲۰ ژانویه خیلی چیزها اتفاق خواهد افتاد