حنظله هدایتی فعال سیاسی آزاد شد
حنظله هدایتی فعال سیاسی آزاد شد

حنظله هدایتی فعال سیاسی آزاد شد خانواده سید حنظله هدایتی فعال سیاسی و عضو حزب توسعه ملی از آزادی وی به قید وثیقه خبر دادند. وی پس از ۷۵ روز بازداشت در اوین و زندان بزرگ تهران امروز به قید “وثیقه یک میلیارد تومانی” آزاد و در آغوش خانواده اش قرار گرفت.

حنظله هدایتی فعال سیاسی آزاد شد

خانواده سید حنظله هدایتی فعال سیاسی و عضو حزب توسعه ملی از آزادی وی به قید وثیقه خبر دادند.

وی پس از ۷۵ روز بازداشت در اوین و زندان بزرگ تهران امروز به قید “وثیقه یک میلیارد تومانی” آزاد و در آغوش خانواده اش قرار گرفت.