حکم بازداشت پوتین صادر شد
حکم بازداشت پوتین صادر شد

حکم بازداشت پوتین صادر شد منابع بین‌المللی گزارش دادند که دیوان لاهه با متهم کردن پوتین به جرائم جنگی برای او قرار بازداشت صادر کرده است.

حکم بازداشت پوتین صادر شد

منابع بین‌المللی گزارش دادند که دیوان لاهه با متهم کردن پوتین به جرائم جنگی برای او قرار بازداشت صادر کرده است.