خبرنگار وال استریت ژورنال به طور رسمی به جاسوسی متهم شد.
خبرنگار وال استریت ژورنال به طور رسمی به جاسوسی متهم شد.

خبرنگار وال استریت ژورنال به طور رسمی به جاسوسی متهم شد. سرویس امنیت فدرال روسیه موسوم به (FSB) به طور رسمی ایوان گرشکویچ خبرنگار دستگیر شده وال استریت ژورنال را به جاسوسی در روسیه متهم کرد.                   

خبرنگار وال استریت ژورنال به طور رسمی به جاسوسی متهم شد.

سرویس امنیت فدرال روسیه موسوم به (FSB) به طور رسمی ایوان گرشکویچ خبرنگار دستگیر شده وال استریت ژورنال را به جاسوسی در روسیه متهم کرد.