خرید و فروش سهام عدالت آزاد می‌شود؟
خرید و فروش سهام عدالت آزاد می‌شود؟

🔻خرید و فروش سهام عدالت آزاد می‌شود؟ سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت:سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال قبل،‌ امسال در دو نوبت پرداخت می‌شود که مرحله اول تا آخر آذرماه امسال واریز خواهد شد. 🔹سهام عدالت متوفیان به همراه سود به صورت قهری به ورثه منتقل خواهد شد. 🔹بازگشایی نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام […]

🔻خرید و فروش سهام عدالت آزاد می‌شود؟

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت:سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال قبل،‌ امسال در دو نوبت پرداخت می‌شود که مرحله اول تا آخر آذرماه امسال واریز خواهد شد.

🔹سهام عدالت متوفیان به همراه سود به صورت قهری به ورثه منتقل خواهد شد.

🔹بازگشایی نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت و معاملاتی شدن خرید و فروش این سهام منوط به مصوبه شورای عالی بورس است.