خطر حمله قلبی در «تنهایی» افزایش می‌یابد
خطر حمله قلبی در «تنهایی» افزایش می‌یابد

خطر حمله قلبی در «تنهایی» افزایش می‌یابد 🔹بیانیه علمی جدید انجمن قلب آمریکا هشدار می دهد که انزوای اجتماعی و تنهایی افراد را ۳۰ درصد بیشتر در معرض خطر حمله قلبی، سکته مغزی یا مرگ ناشی از هر یک قرار می دهد. 🔹انزوای اجتماعی عبارت است از داشتن حداقل تماس حضوری با افراد برای روابط […]

خطر حمله قلبی در «تنهایی» افزایش می‌یابد

🔹بیانیه علمی جدید انجمن قلب آمریکا هشدار می دهد که انزوای اجتماعی و تنهایی افراد را ۳۰ درصد بیشتر در معرض خطر حمله قلبی، سکته مغزی یا مرگ ناشی از هر یک قرار می دهد.

🔹انزوای اجتماعی عبارت است از داشتن حداقل تماس حضوری با افراد برای روابط اجتماعی، مانند خانواده، دوستان یا اعضای یک جامعه یا گروه مذهبی. تنهایی زمانی است که احساس می‌کنید تنها هستید یا کمتر از آنچه می‌خواهید با دیگران ارتباط دارید.