دادستان تهران اعلام کرد: دستور جلب ملی‌پوش سابق والیبال در خارج از کشور
دادستان تهران اعلام کرد: دستور جلب ملی‌پوش سابق والیبال در خارج از کشور

دادستان تهران اعلام کرد: دستور جلب ملی‌پوش سابق والیبال در خارج از کشور علی صالحی:نظر به توهین فرهاد ظریف، ملی‌پوش سابق والیبال علیه مقدسات، بلافاصله موضوع در دستور کار دادستانی تهران قرار گرفت و ضمن صدور دستور تعقیب قضایی علیه وی حکم جلب وی نیز صادر شد.

دادستان تهران اعلام کرد: دستور جلب ملی‌پوش سابق والیبال در خارج از کشور

علی صالحی:نظر به توهین فرهاد ظریف، ملی‌پوش سابق والیبال علیه مقدسات، بلافاصله موضوع در دستور کار دادستانی تهران قرار گرفت و ضمن صدور دستور تعقیب قضایی علیه وی حکم جلب وی نیز صادر شد.