دادستان تهران: کیفرخواست فائزه هاشمی صادر شد
دادستان تهران: کیفرخواست فائزه هاشمی صادر شد

دادستان تهران: کیفرخواست فائزه هاشمی صادر شد 🔹در رابطه با این پرونده، قرار مجرمیت صادر شده است. پس از طی روال قانونی، کیفرخواست پرونده این فرد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و توهین به مقدسات صادر و به دادگاه ارجاع شده است.

دادستان تهران: کیفرخواست فائزه هاشمی صادر شد

🔹در رابطه با این پرونده، قرار مجرمیت صادر شده است. پس از طی روال قانونی، کیفرخواست پرونده این فرد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و توهین به مقدسات صادر و به دادگاه ارجاع شده است.