دادکان:تا کی نمی‌خواهیم  واقعیت‌ها را ببینیم؟
دادکان:تا کی نمی‌خواهیم  واقعیت‌ها را ببینیم؟

دادکان: کسانی که امروز مدیر و مسئول شده‌اند جلوی آینه این سوال را از خود بپرسند که آیا اگر انقلاب نشده بود این پست‌ها را به ما می‌دادند؟ آیا یک جایی را مانند استادیوم آزادی ساخته‌اید؟ تا کی نمی‌خواهیم این واقعیت‌ها را ببینیم؟ 🔹کسانی که امروز مدیر و مسئول شده‌اند جلوی آینه این سوال را […]

دادکان: کسانی که امروز مدیر و مسئول شده‌اند جلوی آینه این سوال را از خود بپرسند که آیا اگر انقلاب نشده بود این پست‌ها را به ما می‌دادند؟

آیا یک جایی را مانند استادیوم آزادی ساخته‌اید؟

تا کی نمی‌خواهیم این واقعیت‌ها را ببینیم؟

🔹کسانی که امروز مدیر و مسئول شده‌اند جلوی آینه این سوال را از خود بپرسند که آیا اگر انقلاب نشده بود این پست‌ها را به ما می‌دادند؟

مسئولان کارنامه خود را مرور کنند که برای مردم چه کار کرده‌اند که امروز در چنین وضعیتی قرار گرفته‌ایم؟

چرا باید کشور با این همه مشکلات اقتصادی مواجه باشد؟

چرا باید برخی از نخبگان و متخصصان در حاشیه قرار داشته باشند و کسانی بر مسند کار قرار بگیرند که از تخصص و تعهد کافی برخوردار نیستند؟