درخشش دومین زن ریاضیدان ایرانی در دانشگاه هاروارد
درخشش دومین زن ریاضیدان ایرانی در دانشگاه هاروارد

درخشش دومین زن ریاضیدان ایرانی در دانشگاه هاروارد تینا ترکمان دانش آموخته‌ دانشگاه صنعتی شریف و ریاضیدان نخبه به عنوان دومین زن ایرانی موفق به اخذ مدرک دکترای ریاضی محض از دانشگاه هاروارد در آمریکا شد.

درخشش دومین زن ریاضیدان ایرانی در دانشگاه هاروارد

تینا ترکمان دانش آموخته‌ دانشگاه صنعتی شریف و ریاضیدان نخبه به عنوان دومین زن ایرانی موفق به اخذ مدرک دکترای ریاضی محض از دانشگاه هاروارد در آمریکا شد.


https://chat.whatsapp.com/G81VCAXn9T4HtiKxEOqH9l