درخواست پدر «سامان صیدی» از اژه‌ای؛ رأفت اسلامی شامل حال پسرم شود
درخواست پدر «سامان صیدی» از اژه‌ای؛ رأفت اسلامی شامل حال پسرم شود

درخواست پدر «سامان صیدی» از اژه‌ای؛ رأفت اسلامی شامل حال پسرم شود 🔹خانوادگی تعهد می‌دهیم اگر یکی از اعضای ما در جمعی به ضرر جمهوری اسلامی حرکتی کرد بدون، چون و چرا همه‌مان را اعدام کنند

درخواست پدر «سامان صیدی» از اژه‌ای؛ رأفت اسلامی شامل حال پسرم شود

🔹خانوادگی تعهد می‌دهیم اگر یکی از اعضای ما در جمعی به ضرر جمهوری اسلامی حرکتی کرد بدون، چون و چرا همه‌مان را اعدام کنند