دردسری تازه برای ترامپ این بار به اتهام آزار و اذیت جنسی
دردسری تازه برای ترامپ این بار به اتهام آزار و اذیت جنسی

🔻دردسری تازه برای ترامپ این بار به اتهام آزار و اذیت جنسی 🔹دونالد ترامپ امروز برای ادای شهادت درباره اتهامات وارد شده از سوی یک مقاله‌نویس برجسته علیه وی در مورد آزار و اذیت جنسی، در دادگاه حاضر می‌شود.

🔻دردسری تازه برای ترامپ این بار به اتهام آزار و اذیت جنسی

🔹دونالد ترامپ امروز برای ادای شهادت درباره اتهامات وارد شده از سوی یک مقاله‌نویس برجسته علیه وی در مورد آزار و اذیت جنسی، در دادگاه حاضر می‌شود.