دروازه بان ترک در زلزله جان باخت
دروازه بان ترک در زلزله جان باخت

دروازه بان ترک در زلزله جان باخت 🔹جسد احمد ایوپ، دروازه بان مالاتیا اسپور ترکیه، از زیر آوار بیرون کشیده شد.

دروازه بان ترک در زلزله جان باخت

🔹جسد احمد ایوپ، دروازه بان مالاتیا اسپور ترکیه، از زیر آوار بیرون کشیده شد.