دسته نوشته یک روحانی درباره گشت ارشاد(عکس)
دسته نوشته یک روحانی درباره گشت ارشاد(عکس)

 تجمع «میثاق با ولایت» در مدرسه فیضیه قم / دسته نوشته یک روحانی درباره گشت ارشاد

 تجمع «میثاق با ولایت» در مدرسه فیضیه قم / دسته نوشته یک روحانی درباره گشت ارشاد