دستور رئیسی درباره نحوه استفاده از پول‌های آزاد شده ایران
دستور رئیسی درباره نحوه استفاده از پول‌های آزاد شده ایران

سخنگوی دولت تاکید کرد: رئیس جمهوری در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکید کردند که حتما باید برنامه روشن در جهت استفاده از این منابع برای تحقق رشد اقتصادی دولت باشد. سخنگوی دولت در نشست خبری خود در مورد نحوه مصرف پول های آزاد شده توضیح داد. به گزارش تایسیزنیوز، علی بهادریی جهرمی در نشست خبری […]

سخنگوی دولت تاکید کرد: رئیس جمهوری در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکید کردند که حتما باید برنامه روشن در جهت استفاده از این منابع برای تحقق رشد اقتصادی دولت باشد.

سخنگوی دولت در نشست خبری خود در مورد نحوه مصرف پول های آزاد شده توضیح داد.

به گزارش تایسیزنیوز، علی بهادریی جهرمی در نشست خبری خود در مورد پول های آزاد شده گفت: منابع ارزی آزاد شده زیر کلید بانک مرکزی هستند و پشتوانه ریال هستند و جهت حفظ ارزش و تقویت ریال از آن ها استفاده می شود.

وی تاکید کرد: رئیس جمهوری در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکید کردند که حتما باید برنامه روشن در جهت استفاده از این منابع برای تحقق رشد اقتصادی دولت باشد.

وی با بیان اینکه نیازهای عادی کشور هم با سایر منابع ارزی در حال تامین هستند ادامه داد: مشکلی از حیث تامین ارز نداشته ایم و هدف گذاری بانک مرکزی این است که منابع جدید و سایر منابع که در حال آزادسازی هستند از جمله منابع عراق در جهت رشد اقتصادی مورد بهره برداری قرار بگیرند.