دشان: ویروس سرماخوردگی در شکست ما موثر بود
دشان: ویروس سرماخوردگی در شکست ما موثر بود

دشان: ویروس سرماخوردگی در شکست ما موثر بود سرمربی تیم ملی فرانسه:در نیمه اول به هیچ عنوان نتوانستیم خودمان باشیم. ما انتظار داشتیم آرژانتین به ما فشار بیاورد ولی روحیه مناسب را برای مقابله با این فشار نداشتیم و نتوانستیم پاسخ درستی به حریف بدهیم. 🔹️ما در چهار روز گذشته با شرایط دشواری مواجه بودیم. […]

دشان: ویروس سرماخوردگی در شکست ما موثر بود

سرمربی تیم ملی فرانسه:در نیمه اول به هیچ عنوان نتوانستیم خودمان باشیم. ما انتظار داشتیم آرژانتین به ما فشار بیاورد ولی روحیه مناسب را برای مقابله با این فشار نداشتیم و نتوانستیم پاسخ درستی به حریف بدهیم.

🔹️ما در چهار روز گذشته با شرایط دشواری مواجه بودیم. بیماری در اردوی فرانسه مشکل بزرگی ایجاد کرده بود.