دوگانه سازی نکنید و خشونت را تعطیل کنید
دوگانه سازی نکنید و خشونت را تعطیل کنید

دوگانه سازی نکنید و خشونت را تعطیل کنید تقی آزاد ارمکی، جامعه شناس:باید سیستم خطای ابتدایی را می پذیرفت و اعلام می کرد خاطیان محاکمه خواهند شد. 🔹 مساله اساسی جامعه ایرانی مقابله با جمهوری اسلامی نبوده و نیست، سیستم گویی «پیر» شده است. 🔹 در جمهوری اسلامی یک جامعه بزرگ متولد شده که متنوع […]

دوگانه سازی نکنید و خشونت را تعطیل کنید

تقی آزاد ارمکی، جامعه شناس:باید سیستم خطای ابتدایی را می پذیرفت و اعلام می کرد خاطیان محاکمه خواهند شد.

🔹 مساله اساسی جامعه ایرانی مقابله با جمهوری اسلامی نبوده و نیست، سیستم گویی «پیر» شده است.

🔹 در جمهوری اسلامی یک جامعه بزرگ متولد شده که متنوع است و منتقد و معترض سیستم پیر است.

🔹 جامعه خواهان «تغییر نگاه و زبان» جمهوری اسلامی است.

🔹 ما دچار بن بست زبانی شدیم، «دوگانه سازی» نکنید و خشونت را تعطیل کنید.