دویچه‌وله آلمان: متأسفانه از اول سپتامبر بسیاری از آلمانی ها باید زیر دوش آب سرد حمام کنند!
دویچه‌وله آلمان: متأسفانه از اول سپتامبر بسیاری از آلمانی ها باید زیر دوش آب سرد حمام کنند!

دویچه‌وله آلمان: متأسفانه از اول سپتامبر بسیاری از آلمانی ها باید زیر دوش آب سرد حمام کنند!

دویچه‌وله آلمان: متأسفانه از اول سپتامبر بسیاری از آلمانی ها باید زیر دوش آب سرد حمام کنند!