دیدارامیر عبداللهیان با وزیر خارجه نروژ
دیدارامیر عبداللهیان با وزیر خارجه نروژ

امیرعبداللهیان در دیدار با وزیر خارجه نروژ در نیویورک:توافق درصورت وجود اراده لازم نزد آمریکا همچنان در دسترس است.

امیرعبداللهیان در دیدار با وزیر خارجه نروژ در نیویورک:توافق درصورت وجود اراده لازم نزد آمریکا همچنان در دسترس است.