دیکتاتور رفت…
دیکتاتور رفت…

دیکتاتور رفت… 💬 توئیت دکتر مهدیزاده؛ مشاور عالی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

دیکتاتور رفت…

💬 توئیت دکتر مهدیزاده؛ مشاور عالی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور