رئیسی: با فعال کردن بازارچه مرزی مسئله کولبری را سامان می‌بخشیم
رئیسی: با فعال کردن بازارچه مرزی مسئله کولبری را سامان می‌بخشیم

رئیسی: با فعال کردن بازارچه مرزی مسئله کولبری را سامان می‌بخشیم رئیس‌جمهور: همواره بدانید که روشنفکران جامعه ما کسانی نیستند که مردم را به فرهنگ غربی فرا خوانند، بلکه کسانی هستند که نیاز جامعه را به خوبی شناخته و برای رفع نیاز مردم خود را آماده نقش آفرینی و خطر کنند، لذا شهیدان ما بهترین […]

رئیسی: با فعال کردن بازارچه مرزی مسئله کولبری را سامان می‌بخشیم

رئیس‌جمهور: همواره بدانید که روشنفکران جامعه ما کسانی نیستند که مردم را به فرهنگ غربی فرا خوانند، بلکه کسانی هستند که نیاز جامعه را به خوبی شناخته و برای رفع نیاز مردم خود را آماده نقش آفرینی و خطر کنند، لذا شهیدان ما بهترین روشنفکران جامعه بودند که نیاز جامعه را به خوبی درک و برای رفع آن به خوبی خطر و نقش‌آفرینی کردند.