رئیسی: دشمن تصور کرده در ظرف دانشگاه می‌تواند به امیال پلیدش برسد
رئیسی: دشمن تصور کرده در ظرف دانشگاه می‌تواند به امیال پلیدش برسد

رئیسی: دشمن تصور کرده در ظرف دانشگاه می‌تواند به امیال پلیدش برسد/دانشجو و اساتید دشمن را ناکام خواهند گذاشت 🔹اقتصاد در حوزه‌‌های مختلف باید در کشور فعال شود. 🔹اطمینان دارم با همتی که شما دانشجویان و اساتیدتان دارید خصوصا این نسل جدیدی که امروز در میدان است حتما مثل عرصه‌های دیگر دشمن را ناکام خواهد […]

رئیسی: دشمن تصور کرده در ظرف دانشگاه می‌تواند به امیال پلیدش برسد/دانشجو و اساتید دشمن را ناکام خواهند گذاشت

🔹اقتصاد در حوزه‌‌های مختلف باید در کشور فعال شود.

🔹اطمینان دارم با همتی که شما دانشجویان و اساتیدتان دارید خصوصا این نسل جدیدی که امروز در میدان است حتما مثل عرصه‌های دیگر دشمن را ناکام خواهد گذاشت

🔹تصور کرده‌اند در ظرف دانشگاه بتوانند به امیال پلیدیشان برسند غافل از اینکه دانشجو و استاد ما بیدار است و آنقدر بصیرت دارد که به دشمن  اجازه ندهد در جهت امیال پلیدش کوچکترین حرکتی کند.

🔹بله باید به دشمن گفت که ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری.