رئیسی: طرح اتهامات درباره مولدسازی غیرمنصفانه است
رئیسی: طرح اتهامات درباره مولدسازی غیرمنصفانه است

رئیسی: طرح اتهامات درباره مولدسازی غیرمنصفانه است رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت:مولدسازی الزام قانونی اجرا نشده از دوره‌ دولت‌های قبل بود که دولت مردمی به منظور کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولت آیین‌‌نامه‌ای برای تسهیل و تسریع اجرای آن تدوین کرد. طرح برخی اتهامات ناروا در ارتباط با آیین‌نامه اجرایی و […]

رئیسی: طرح اتهامات درباره مولدسازی غیرمنصفانه است

رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت:
مولدسازی الزام قانونی اجرا نشده از دوره‌ دولت‌های قبل بود که دولت مردمی به منظور کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولت آیین‌‌نامه‌ای برای تسهیل و تسریع اجرای آن تدوین کرد.

طرح برخی اتهامات ناروا در ارتباط با آیین‌نامه اجرایی و تلاش‌های دولت برای عملیاتی کردن قانون مولدسازی غیرمنصفانه است که احتمالا با انگیزه‌های خاصی بیان می‌شود.