رئیسی: محاسبات آمریکا در حمایت و تشدید آشوب‌ها در ایران غلط بود
رئیسی: محاسبات آمریکا در حمایت و تشدید آشوب‌ها در ایران غلط بود

🔻رئیسی: محاسبات آمریکا در حمایت و تشدید آشوب‌ها در ایران غلط بود رئیس جمهوری در پاسخ به تماس تلفنی سلطان عمان:محاسبه آمریکا در حمایت و تشدید آشوب‌ها در ایران غلط بود. 🔹آمریکایی‌ها به غلط تصور می‌کردند تحریم‌های آنها ملت ایران را متوقف خواهد کرد، اما وقتی دیدند ملت ایران در برابر تحریم‌ها نه‌تنها متوقف نشد، […]

🔻رئیسی: محاسبات آمریکا در حمایت و تشدید آشوب‌ها در ایران غلط بود

رئیس جمهوری در پاسخ به تماس تلفنی سلطان عمان:محاسبه آمریکا در حمایت و تشدید آشوب‌ها در ایران غلط بود.

🔹آمریکایی‌ها به غلط تصور می‌کردند تحریم‌های آنها ملت ایران را متوقف خواهد کرد، اما وقتی دیدند ملت ایران در برابر تحریم‌ها نه‌تنها متوقف نشد، بلکه به رشد و پیشرفت خود ادامه داد، به فتنه‌انگیزی علیه جمهوری اسلامی ایران رو آوردند.

🔹ملت ایران در مقابل اقدامات خصمانه آمریکا منفعل نخواهد بود و ابتکار عمل را در دست دارد.