رئیسی: هدف مولدسازی استفاده از ثروت‌های متوقف مانده است
رئیسی: هدف مولدسازی استفاده از ثروت‌های متوقف مانده است

رئیسی: هدف مولدسازی استفاده از ثروت‌های متوقف مانده است رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت: هدف مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، اجرای قانون در راستای مولدسازی اموال راکد دستگاه‌ها، با پشتوانه قانونی و حقوقی و بر اساس روشی اصولی است که با استفاه از تجارب گذشته به‌ویژه تجربه اجرای ناصحیح سیاست خصوصی‌سازی انجام خواهد شد

رئیسی: هدف مولدسازی استفاده از ثروت‌های متوقف مانده است

رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت: هدف مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، اجرای قانون در راستای مولدسازی اموال راکد دستگاه‌ها، با پشتوانه قانونی و حقوقی و بر اساس روشی اصولی است که با استفاه از تجارب گذشته به‌ویژه تجربه اجرای ناصحیح سیاست خصوصی‌سازی انجام خواهد شد