رئیس جمهور اوکراین خطاب به ناتو: به ما اف ١۶ و موشک دور برد بدهید
رئیس جمهور اوکراین خطاب به ناتو: به ما اف ١۶ و موشک دور برد بدهید

رئیس جمهور اوکراین خطاب به ناتو: به ما اف ١۶ و موشک دور برد بدهید 🔹رئیس جمهور اوکراین از وزرای دفاع پیمان ناتو که در پایگاه نظامی «رامشتاین» آلمان نشست برگزار کرده اند خواست که به اوکراین هواپیماهای اف ١۶ و موشک های دور برد بدهند. 🔹زلنسکی در پایان سخنرانی خود از طریق ویدیو کنفرانس […]

رئیس جمهور اوکراین خطاب به ناتو: به ما اف ١۶ و موشک دور برد بدهید

🔹رئیس جمهور اوکراین از وزرای دفاع پیمان ناتو که در پایگاه نظامی «رامشتاین» آلمان نشست برگزار کرده اند خواست که به اوکراین هواپیماهای اف ١۶ و موشک های دور برد بدهند.

🔹زلنسکی در پایان سخنرانی خود از طریق ویدیو کنفرانس در نشست گروه تماس درباره حمایت از اوکراین با حضور وزاری دفاع ناتو در پایگاه رامشتاین این سخنان را گفت.

🔹زلنسکی تأکید کرد که کمک های نظامی که تا کنون به اوکراین ارسال شده محدود به موشک ها و مهماتی شده که نمی توانند اهداف دور دست روسیه را مورد حمله قرار دهند.