رئیس جمهور و تلاش برای تلفظ کلمه «همت»
رئیس جمهور و تلاش برای تلفظ کلمه «همت»

رئیس جمهور و تلاش برای تلفظ کلمه «همت» 🔹همت =هزارمیلیارد تومان

رئیس جمهور و تلاش برای تلفظ کلمه «همت»

🔹همت =هزارمیلیارد تومان