رئیس فرمانده انتظامی تهران: شلوار یا ساپورتی که پای مهسا امینی بوده ایراد داشته است
رئیس فرمانده انتظامی تهران: شلوار یا ساپورتی که پای مهسا امینی بوده ایراد داشته است

رئیس فرمانده انتظامی تهران: شلوار یا ساپورتی که پای مهسا امینی بوده ایراد داشته است 🔹خانم امینی از همکار ما سوال کرده که وضع ظاهری او چه مشکلی دارد و همکار ما به او می‌گوید شلوار یا ساپورتی که پایش بوده است دارای ایراد بوده و زمانی که مانتویش باز می‌شود مشکل دارد و بر […]

رئیس فرمانده انتظامی تهران: شلوار یا ساپورتی که پای مهسا امینی بوده ایراد داشته است

🔹خانم امینی از همکار ما سوال کرده که وضع ظاهری او چه مشکلی دارد و همکار ما به او می‌گوید شلوار یا ساپورتی که پایش بوده است دارای ایراد بوده و زمانی که مانتویش باز می‌شود مشکل دارد و بر همین اساس باید تعویض شود.

🔹 در همان زمان خانم امینی حالش به هم می‌خورد و کمتر از یک دقیقه پرستار و بهیار پلیس که مقیم سالن بوده‌اند بالای سر خانم امینی حاضر می‌شود و کار رسیدگی به وضعیت او را شروع می‌کنند.