رئیس ‎جمهور به کردستان سفر می‌کند
رئیس ‎جمهور به کردستان سفر می‌کند

رئیس ‎جمهور به کردستان سفر می‌کند 🔹رئیسی در بیست و هفتمین سفر استانی خود پنجشنبه به استان کردستان سفر می‌کند. 🔹این سفر استانی بیست و هفتمین سفر رئیس‎جمهور به استان‌های کشور است. همچنین در این سفر معاونین و وزرای دولت، رئیس‎جمهور را همراهی می‌کنند.

رئیس ‎جمهور به کردستان سفر می‌کند

🔹رئیسی در بیست و هفتمین سفر استانی خود پنجشنبه به استان کردستان سفر می‌کند.

🔹این سفر استانی بیست و هفتمین سفر رئیس‎جمهور به استان‌های کشور است. همچنین در این سفر معاونین و وزرای دولت، رئیس‎جمهور را همراهی می‌کنند.