رابرت مالی:دیپلماسی هیچ‌گاه به پایان نمی‌رسد
رابرت مالی:دیپلماسی هیچ‌گاه به پایان نمی‌رسد

رابرت مالی:دیپلماسی هیچ‌گاه به پایان نمی‌رسد، حتی با اینکه ما اقدامات دیگری در مقابله با ایران انجام می‌دهیم. 🔹ما آماده‌ایم مذاکرات غیرمستقیم با ایران را ادامه دهیم. 🔹ایران به اورانیوم غنی‌ شده در حد بمب اتم بسیار بسیار نزدیک است.

رابرت مالی:دیپلماسی هیچ‌گاه به پایان نمی‌رسد، حتی با اینکه ما اقدامات دیگری در مقابله با ایران انجام می‌دهیم.

🔹ما آماده‌ایم مذاکرات غیرمستقیم با ایران را ادامه دهیم.

🔹ایران به اورانیوم غنی‌ شده در حد بمب اتم بسیار بسیار نزدیک است.