راستینه:بخش زیادی از نوجوانان و جوانان در حوادث اخیر در یک فضای هیجانی قرار گرفتند
راستینه:بخش زیادی از نوجوانان و جوانان در حوادث اخیر در یک فضای هیجانی قرار گرفتند

🔻سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس: بخش زیادی از نوجوانان و جوانان در حوادث اخیر در یک فضای هیجانی قرار گرفتند احمد راستینه:بخش زیادی از افراد در قالب نوجوانان و جوانان ما در یک فضای هیجانی قرار گرفتند، البته به این شرط که آسیبی به اموال عمومی نزده باشند چراکه وقتی آسیب وارد می‌شود، جرم انجام شده […]

🔻سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس: بخش زیادی از نوجوانان و جوانان در حوادث اخیر در یک فضای هیجانی قرار گرفتند

احمد راستینه:بخش زیادی از افراد در قالب نوجوانان و جوانان ما در یک فضای هیجانی قرار گرفتند، البته به این شرط که آسیبی به اموال عمومی نزده باشند چراکه وقتی آسیب وارد می‌شود، جرم انجام شده و ما وفق قانون نمی‌توانیم از جرم چشم‌پوشی کنیم.