راهپیمایی فضایی دو کیهانورد روسی ایستگاه فضایی اولگ و دنیس آغاز شده است
راهپیمایی فضایی دو کیهانورد روسی ایستگاه فضایی اولگ و دنیس آغاز شده است

🎥 راهپیمایی فضایی دو کیهانورد روسی ایستگاه فضایی اولگ و دنیس آغاز شده و آنها شروع به کار بر روی ادغام بازوی اروپایی ایستگاه فضایی در بخش روسی ایستگاه  کردند. مدت زمان این راهپیمایی ۶ ساعت و ۱۶ دقیقه برنامه ریزی شده است

🎥 راهپیمایی فضایی دو کیهانورد روسی ایستگاه فضایی اولگ و دنیس آغاز شده و آنها شروع به کار بر روی ادغام بازوی اروپایی ایستگاه فضایی در بخش روسی ایستگاه  کردند. مدت زمان این راهپیمایی ۶ ساعت و ۱۶ دقیقه برنامه ریزی شده است