رضا رویگری شایعه فوت‌اش را تکذیب کردرویگری، بازیگر سینما و تلویزیون
رضا رویگری شایعه فوت‌اش را تکذیب کردرویگری، بازیگر سینما و تلویزیون

🔻رضا رویگری شایعه فوت‌اش را تکذیب کردرویگری، بازیگر سینما و تلویزیون 🔹هر چند وقت یکبار یک شایعه برای من منتشر می شود و این بار هم این خبر را تکذیب می کنم. 🔹خداراشکر خوب هستم و اتفاقی رخ نداده است.

🔻رضا رویگری شایعه فوت‌اش را تکذیب کردرویگری، بازیگر سینما و تلویزیون

🔹هر چند وقت یکبار یک شایعه برای من منتشر می شود و این بار هم این خبر را تکذیب می کنم.

🔹خداراشکر خوب هستم و اتفاقی رخ نداده است.