رعایت ارکان توسعه پایدار در پتروشیمی تبریز
رعایت ارکان توسعه پایدار در پتروشیمی تبریز

رعایت ارکان توسعه پایدار در پتروشیمی تبریز در راستای توسعه پایدار و به منظور اطمینان از رعایت الزامات زیست محیطی در طراحی و اجرای طرح های منطبق بر استراتژی تکمیل زنجیره ارزش، مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) و اشتغال از طریق شرکتهای صاحب صلاحیت، انجام می شود و ضمن شناسایی جنبه های زیست محیطی، […]

رعایت ارکان توسعه پایدار در پتروشیمی تبریز

در راستای توسعه پایدار و به منظور اطمینان از رعایت الزامات زیست محیطی در طراحی و اجرای طرح های منطبق بر استراتژی تکمیل زنجیره ارزش، مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) و اشتغال از طریق شرکتهای صاحب صلاحیت، انجام می شود و ضمن شناسایی جنبه های زیست محیطی، اقدامات اصلاحی در زمان طراحی پیش بینی و اجرا می گردد.

برخی از اقدامات مهم بعمل آمده در راستای توسعه پایدار در پتروشیمی تبریز

استفاده از سوخت گاز طبیعی بعنوان سوخت پاک در کلیه کوره های احتراقی و نیروگاه مجتمع
اهتمام ویژه در جهت مدیریت مصرف حاملهای انرژی (گاز، بخار و …) در واحدهای عملیاتی و ستادی
اجرای پروژه پوشش گذاری حوضچه های تصفیه خانه و نصب سیستم RTO در واحد پساب

اجرای پروژه نصب سیستم RTO در واحد ABS

اجرای پروژه انتقال پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب شهر تبریز به پتروشیمی تبریز

بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب تصفیه شده خروجی از تصفیه خانه مجتمع بعنوان آب صنعتی
بازچرخانی و استفاده مجدد کامل از پساب Reject واحد اسمز معکوس بعنوان آب صنعتی