رنار: فرانسوی‌ام اما امشب طرفدار مراکش هستم
رنار: فرانسوی‌ام اما امشب طرفدار مراکش هستم

رنار: فرانسوی‌ام اما امشب طرفدار مراکش هستم سرمربی تیم ملی عربستان: من فرانسوی هستم، در فرانسه متولد شده‌ام و پاسپورت فرانسوی دارم، اما در بازی امشب طرفدار مراکش خواهم بود. 🔹 این کشور مرا در کانون توجه قرار داد و مردمش عشقی به من ورزیدند که حتی تصورش را هم نمی‌توانید بکنید.

رنار: فرانسوی‌ام اما امشب طرفدار مراکش هستم

سرمربی تیم ملی عربستان: من فرانسوی هستم، در فرانسه متولد شده‌ام و پاسپورت فرانسوی دارم، اما در بازی امشب طرفدار مراکش خواهم بود.

🔹 این کشور مرا در کانون توجه قرار داد و مردمش عشقی به من ورزیدند که حتی تصورش را هم نمی‌توانید بکنید.