رنگ بندی کرونایی ایران: تعداد شهرهای قرمز دو برابر شد!
رنگ بندی کرونایی ایران: تعداد شهرهای قرمز دو برابر شد!

رنگ بندی کرونایی ایران: تعداد شهرهای قرمز دو برابر شد! وزارت بهداشت:🔹بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۵۷ به ۱۲۰ و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۸۶ به ۱۱۲ شهر افزایش یافت. 🔹همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۹۹ به ۱۶۶ و تعداد شهرهای با وضعیت […]

رنگ بندی کرونایی ایران: تعداد شهرهای قرمز دو برابر شد! وزارت بهداشت:🔹بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۵۷ به ۱۲۰ و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۸۶ به ۱۱۲ شهر افزایش یافت.

🔹همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۹۹ به ۱۶۶ و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۱۰۶ به ۵۰ شهر رسید.

قرمز: ۱۲۰

شهرنارنجی: ۱۱۲

شهرزرد: ۱۶۶

شهرآبی: ۵۰ شر