رویترز:امارات فرودگاه کابل را راه اندازی می‌کند
رویترز:امارات فرودگاه کابل را راه اندازی می‌کند

رویترز:امارات فرودگاه کابل را راه اندازی می‌کند 🔹خبرگزاری رویترز با استناد به منابع آگاه گزارش داد که امارات طبق توافقی با طالبان قرار است فرودگاه کابل را راه اندازی نماید. 🔹طبق گفته منابع آگاه، این توافق در عرض چند هفته آینده اعلام خواهد شد.

رویترز:امارات فرودگاه کابل را راه اندازی می‌کند

🔹خبرگزاری رویترز با استناد به منابع آگاه گزارش داد که امارات طبق توافقی با طالبان قرار است فرودگاه کابل را راه اندازی نماید.

🔹طبق گفته منابع آگاه، این توافق در عرض چند هفته آینده اعلام خواهد شد.