رویترز: اتحادیه اروپا با سقف قیمت ۶۰ دلار برای نفت روسیه موافقت کرد
رویترز: اتحادیه اروپا با سقف قیمت ۶۰ دلار برای نفت روسیه موافقت کرد

رویترز: اتحادیه اروپا با سقف قیمت ۶۰ دلار برای نفت روسیه موافقت کرد 🔹اظهارات دیپلمات‌های اتحادیه اروپا و سند مشاهده شده توسط رویترز حاکی از آن است که دولت‌های این بلوک با سقف قیمت ۶۰ دلار در هر بشکه برای نفت دریابرد روسیه و همچنین مکانیزم تنظیمی برای حفظ قیمت نفت روسیه پنج درصد پایین‌تر […]

رویترز: اتحادیه اروپا با سقف قیمت ۶۰ دلار برای نفت روسیه موافقت کرد

🔹اظهارات دیپلمات‌های اتحادیه اروپا و سند مشاهده شده توسط رویترز حاکی از آن است که دولت‌های این بلوک با سقف قیمت ۶۰ دلار در هر بشکه برای نفت دریابرد روسیه و همچنین مکانیزم تنظیمی برای حفظ قیمت نفت روسیه پنج درصد پایین‌تر از نرخ بازار، تقریبا به توافق رسیده اند.