رویترز: انتقال نفت توقیف شده ایران در یونان به یک نفتکش ایرانی آغاز شد
رویترز: انتقال نفت توقیف شده ایران در یونان به یک نفتکش ایرانی آغاز شد

رویترز: انتقال نفت توقیف شده ایران در یونان به یک نفتکش ایرانی آغاز شد 🔹خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مطلع اطلاع داد که یک نفتکش با پرچم ایران بارگیری نفتی که پیشتر توسط آمریکا در یونان توقیف شده بود را آغاز کرده .

رویترز: انتقال نفت توقیف شده ایران در یونان به یک نفتکش ایرانی آغاز شد

🔹خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مطلع اطلاع داد که یک نفتکش با پرچم ایران بارگیری نفتی که پیشتر توسط آمریکا در یونان توقیف شده بود را آغاز کرده .