رژه تراکتورهای تولیدی تراکتورسازی ایران در خیابان‌های هرات افغانستان
رژه تراکتورهای تولیدی تراکتورسازی ایران در خیابان‌های هرات افغانستان

این است اقتدار ایران و ایرانیبه گزارش تایسیزنیوز، محصولات تولیدی تراکتورسازی ایران در خیابانهای هرات به عنوان دومین کلان شهر استراژیکی افغانستان در قالب رژه جولان دادند و نمایی از قدرت و دانش جوانان ایرانی در کنار مارکهای خودرویی معروف دنیا همچون تویوتا را با پرچم و برند ایران به نمایش گذاشتند.

این است اقتدار ایران و ایرانی
به گزارش تایسیزنیوز، محصولات تولیدی تراکتورسازی ایران در خیابانهای هرات به عنوان دومین کلان شهر استراژیکی افغانستان در قالب رژه جولان دادند و نمایی از قدرت و دانش جوانان ایرانی در کنار مارکهای خودرویی معروف دنیا همچون تویوتا را با پرچم و برند ایران به نمایش گذاشتند.