زارع به مدال برنز جهان رسید
زارع به مدال برنز جهان رسید

زارع به مدال برنز جهان رسید 🔹نماینده وزن ۱۲۵ کیلوگرم ایران با برتری مقابل حریفی از کانادابا نتیجه ۸ بر صفر به مدال برنز جهان رسید

زارع به مدال برنز جهان رسید

🔹نماینده وزن ۱۲۵ کیلوگرم ایران با برتری مقابل حریفی از کانادابا نتیجه ۸ بر صفر به مدال برنز جهان رسید