سازمان ملل قطعنامه ضد صهیونیستی تصویب کرد
سازمان ملل قطعنامه ضد صهیونیستی تصویب کرد

🔻سازمان ملل قطعنامه ضد صهیونیستی تصویب کرد 🔹سازمان ملل درخواست فلسطین برای صدور حکمی قانونی از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری درباره ماهیت حقوقی اشغالگری اسرائیل در سرزمین فلسطین را با اکثریت آرا تصویب کرد.

🔻سازمان ملل قطعنامه ضد صهیونیستی تصویب کرد

🔹سازمان ملل درخواست فلسطین برای صدور حکمی قانونی از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری درباره ماهیت حقوقی اشغالگری اسرائیل در سرزمین فلسطین را با اکثریت آرا تصویب کرد.