ساعت رسمی کشور یک ساعت به عقب کشیده می‌شود
ساعت رسمی کشور یک ساعت به عقب کشیده می‌شود

ساعت رسمی کشور یک ساعت به عقب کشیده می‌شود 🔹️ بر اساس مصوبات مجلس ۱۰ اردیبهشت امسال تصویب و پس از تصویب شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد قانون تغییر ساعات رسمی کشور مصوب سال ۱۳۸۶ باطل می‌شود. 🔹️ تغییر ساعت امشب آخرین تغییر ساعت رسمی کشور است و فروردین سال آینده ساعت رسمی کشور […]

ساعت رسمی کشور یک ساعت به عقب کشیده می‌شود

🔹️ بر اساس مصوبات مجلس ۱۰ اردیبهشت امسال تصویب و پس از تصویب شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد قانون تغییر ساعات رسمی کشور مصوب سال ۱۳۸۶ باطل می‌شود.

🔹️ تغییر ساعت امشب آخرین تغییر ساعت رسمی کشور است و فروردین سال آینده ساعت رسمی کشور تغییر نخواهد کرد.