ساعت شروع فعالیت بانک‌ها در ایام شب‌های قدر
ساعت شروع فعالیت بانک‌ها در ایام شب‌های قدر

ساعت شروع فعالیت بانک‌ها در ایام شب‌های قدر 🔹طبق مصوبه هیئت وزیران مبنی بر اینکه کارکنان دستگاه‌های اجرایی در روزهای پنجشنبه (۱ اردیبهشت) و دوشنبه هفته آینده با ۲ ساخت تأخیر در محل کار خود حضور می‌یابند.

ساعت شروع فعالیت بانک‌ها در ایام شب‌های قدر

🔹طبق مصوبه هیئت وزیران مبنی بر اینکه کارکنان دستگاه‌های اجرایی در روزهای پنجشنبه (۱ اردیبهشت) و دوشنبه هفته آینده با ۲ ساخت تأخیر در محل کار خود حضور می‌یابند.