سام رجبی از زندان به مرخصی آمد
سام رجبی از زندان به مرخصی آمد

سام رجبی، فعال محیط زیست و یکی از متهمان پرونده موسوم به محیط‌زیستی‌ها با مرخصی از زندان ترخیص شده است

سام رجبی، فعال محیط زیست و یکی از متهمان پرونده موسوم به محیط‌زیستی‌ها با مرخصی از زندان ترخیص شده است