ستاره سابق بایرن میهمان خانه خدا شد (عکس)
ستاره سابق بایرن میهمان خانه خدا شد (عکس)

ستاره سابق بایرن میهمان خانه خدا شد (عکس) سادیو مانه ستاره سابق بایرن به همراه بازیکنان النصر به زیارت خانه خدا مشرف شدند.

ستاره سابق بایرن میهمان خانه خدا شد (عکس)

ستاره سابق بایرن میهمان خانه خدا شد (عکس)

سادیو مانه ستاره سابق بایرن به همراه بازیکنان النصر به زیارت خانه خدا مشرف شدند.