سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: حقوق بشر⁩، بازیچه چند دولت مجرم است
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: حقوق بشر⁩، بازیچه چند دولت مجرم است

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: حقوق بشر⁩، بازیچه چند دولت مجرم است ناصر کنعانی:شهادت جوان فلسطینی ‌(عمار حمدی مفلح⁩) به ضرب چند گلوله مستقیم نظامی رژیم صهیونیستی در ملاء عام، شایسته واکنش جهانی است، اما جنایات روزمره رژیم جنایتکار صهیونیستی نه توسط مدعیان حقوق بشر محکوم می‌شود و نه برای جنایات آن هیئت حقیقت یاب […]

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: حقوق بشر⁩، بازیچه چند دولت مجرم است

ناصر کنعانی:شهادت جوان فلسطینی ‌(عمار حمدی مفلح⁩) به ضرب چند گلوله مستقیم نظامی رژیم صهیونیستی در ملاء عام، شایسته واکنش جهانی است، اما جنایات روزمره رژیم جنایتکار صهیونیستی نه توسط مدعیان حقوق بشر محکوم می‌شود و نه برای جنایات آن هیئت حقیقت یاب تشکیل می‌شود!‌

🔹حقوق بشر⁩ بازیچه چند دولت مجرم است!